Ταξιδολόγιο - Travel Social Network

Fatal error: Uncaught --> Smarty Compiler: Syntax error in template "file:/var/www/html/taxidologio/templates/modules/lmap.tpl" on line 8 "new L.TileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {" unknown tag "s" <-- thrown in /var/www/html/include/smarty-3.1.29/libs/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 8